Bedrijfsgegevens

  • Bedrijfsgegevens: Roger’s Fijnkost, Heldenplein 9, 1930 Zaventem
  • Maatschappelijke zetel: The Savory Sandwich. Heldenplein 9, 1930 Zaventem
  • BTW BE 0788 557 540

Voorwaarden

  • Alle goederen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  • Bij niet-betaling binnen de afgesproken termijn zullen automatisch de wettelijke interesten aangerekend worden, met een minimum van 25€.
  • Roger’s Fijnkost heeft ten allen tijde het recht af te zien van leveringen door eenvoudige mondelinge kennisgeving, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  • De goederen geleverd door Roger’s Fijnkost blijven eigendom van Roger’s Fijnkost zolang ze niet betaald zijn.
  • Klachten: Indien er klachten zijn over niet-conforme leveringen, of over tekortgeleverde goederen, dan dient deze klacht binnen de 2 uur na levering medegedeeld. In overleg met Roger’s Fijnkost zal dan een oplossing gezocht worden. Indien klachten over de kwaliteit van de voedingswaren, dienen deze gefundeerd te zijn met geldige argumenten en/of bewijsstukken.
  • Geschillen: alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor het oplossen van gerechtelijke geschillen